Exkluzivně! Stavební program rekonstrukce Bazénu pod hradbami

Zastupitelstvo města pověřilo začátkem roku 2023 tři z našich zastupitelů Černého, Anděla, Nebese, vytvořením návrhu na stavební programu na rekonstrukci Bazénu pod hradbami.

Závěrečná zpráva, čítající víc než 70 stran byla odprezentována dne 27. dubna 2023 na zasedání zastupitelstva. Bohužel, velká část zastupitelů ji nevěnovala pozornost. Její výtah byl 9. května 2023 prezentován při zasedání Výboru pro bazén, který rovněž vytvořilo vedení města. Zastupitelé za Písek srdcem a rozumem odpovídali na dotazy členů výboru a obhajovali svůj návrh oprav po etapách. Návrh obsahuje celkem čtyři etapy, z nichž první již probíhá. Tento výtah vám nyní předkládáme.

Při koncipování dále nastíněného stavebního programu rekonstrukce bazénu „Pod Hradbami“ v Ostrovní ulici jsme vycházeli z dvojích dat. Nejprve z dat o nynějším počtu návštěvníků píseckého bazénu a jimi preferovaných „vodních“ aktivit a za druhé z Tábora, jejichž bazén je píseckému stavebně nejblíže. Právě z něj jsme čerpali inspiraci a odhadli část nákladů. Ty by celkově neměly přesáhnout 150 milionů korun za všechny čtyři etapy. Zatímco v případě bazénu Tábor návštěvníci např. preferují herní a wellness prvky, je v případě bazénu Písek hlavní zájem o plavání (rekreační, závodní, výuka).

Celkový rozsah a postup rekonstrukce bazénu musí samozřejmě stanovit projekt, který by měl být zadán některému ze subjektů, který má s akcemi tohoto typu zkušenosti. My sice nejsme projektanti, ale jsme připraveni s tomuto maximálně napomoci. Během čtyř měsíců, co jsme se touto problematikou zabývali, jsme získali celou řadu zajímavých informací, ale navázali i celou řadu užitečných kontaktů.


Pro potřeby postupné celkové rekonstrukce bazénu, při respektování proběhlého referenda v roce 2012, jsme rozdělili celý areál na jednotlivé prvky metodou „per partes“, a u každého z těchto dílčích funkčních celků jsme stanovili stupeň jeho rekonstrukce. Jsou jimi:

 • Hlavní budova (nosné konstrukce, zastřešení, opláštění atd.). (41M)
  • Klíčové budou závěry posouzení stavu objektu, které v současné době provádí TAZUS. Zde je potřeba ohlídat, aby výstupy nebyly pouze opsány z předchozích šetření, ale aby reálně popisovaly současný technický stav a navrhovaly jak a v jakém pořadí odstraňovat příslušné zjištěné závady.
  • Nejaktuálnější bude pravděpodobně rekonstrukce střešního pláště. Jen tak pro zajímavost, toto je plánováno i na cca 1/3 staré vodárny v rámci první etapy její konverze (odstranění nenosných vrstev, osazení zateplovacích panelů a finální hydroizolace). Takže nic, s čím bychom si neuměli poradit.
  • Určitý odklad určitě snese vnější zateplení svislých konstrukcí, odstranění tepelných mostů a výměna prosklených ploch. V současné době se toto prakticky děje na jižní části objektu směrem do Ostrovní ulice okolo dětského bazénu. Takže opět nic, s čím bychom si nedokázali poradit.
 • Vstupní schodiště.
  • Vstupní schodiště bylo relativně nedávno kompletně rekonstruováno, v současnosti nepotřebuje žádný stavební zásah.
  • Bezbariérový přístup navrhujeme v prostoru současného vstupu do objektu saun (nad schodištěm z letních šaten do letního areálu). Viz dále.
 • Vstupní vestibul s kanceláří vedoucího, kanceláří ekonomického pracovníka (bývalá pokladna a kancelář ekonoma), bufetem, vstupy na galerii a do technologického suterénu, a vstupem do „dětské“ a „dospělé“ sekce provozu s centrální recepcí.
  • Především vstupní vestibul je v retro stylu ala „Hikor“, nejeví žádné závady a bylo by dobré jej mj. i jako upomínku na již neexistující dříve velice vyhlášenou výrobu nábytku v Písku zachovat (obdobné interiéry má ještě restaurace Olympie, indická restaurace a další interiéry).
  • Za historickou stopu Hikoru, Kovosvitu, Jitexu a dalších firem se nemusíme stydět. A jestli je retro někomu proti srsti, tak si musíme uvědomit, že i starý most, radnice, Děkanský kostel a celá řada dalších objektů a interiérů je také „retro“. Top bazén mezi bazény, areál Podolí v Praze, byl uveden do provozu v roce 1965 a nikomu jeho retro styl nevadí – právě naopak. Stejně tak bazén ve Strakonicích, který je taktéž starší než ten Písecký.
 • Galerie (ochoz nad velkým bazénem propojený se sekcí dětského bazénu).
  • V jeho části (přiléhající k dětskému bazénu) by mohla být po celé této kratší délce galerie zřízena nová místnost pro plavčíky – lepší kontrola prostoru plaveckého i dětského bazénu, denní osvětlení.
  • Vstup do této nové a dostatečně dimenzované provozní místnosti od dětského bazénu a z galerie.
  • Zde jsme se částečně inspirovali Táborem.
 • Dětská sekce zahrnující šatny, hygienické zázemí a dětský bazén.
  • Tato část areálu prošla v roce 2022 rekonstrukcí. Jelikož z hlediska provozu je pro její současné uživatele plně vyhovující, je možné ponechat beze změn.
  • Taktéž je ale možné po „amortizaci“ provedených úprav rekonstruovat v budoucnu obdobně jako v případě bazénu Tábor – zrušit šatny a hygienické zázemí, propojit s dětským bazénem a v takto vzniklém prostoru instalovat různé dětské vodní atrakce.
  • Z hlediska technologií bude potřeba dořešit samostatný okruh pro dětský bazén, aby v ně mohla být používán voda o vyšší teplotě, než je maximálně přípustné v plaveckém bazénu.
 • Centrální šatny dělené na pánskou a dámskou část, oddělené uzavíratelnými společnými šatnami.
  • Původní řešení i vybavení.
  • Modernizace recepce a šaten, včetně čipového sytému. Realizace dle možností (ekonomických, dodavatelských).
  • Doporučujeme nechat se inspirovat řešením použitým v rámci rekonstrukce a modernizace bazénu Tábor. Již nyní ale doporučujeme umožnit návštěvníkům platbu kartou.
 • Sprchy, WC, parní komora s ochlazovacím bazénkem a sušárna (samostatně pro obě sekce – pánskou a dámskou).
  • Relativně nedávno prošla tato sekce rekonstrukcí, doporučujeme tedy ponechat beze změn. Pouze by bylo vhodné prostor WC oddělit od prostoru sprch dveřmi a do prostoru sprch nebo sušárny instalovat již nyní ždímačky na plavky.
  • Zde nedoporučujeme „kopírovat“ řešení Tábora, protože to současné písecké je pro uživatele komfortnější (systém sprch a osušení).
 • Vnitřní plavecký bazén (jeho součástí je místnost plavčíků, místnost trenérů, sklad materiálu). Z tohoto prostoru bylo dříve propojení do vedlejšího objektu saun, nyní již jen propojení do venkovního areálu, do technologického suterénu a k dětskému bazénu. (9,1M)
  • Náročnější rekonstrukce musí proběhnout v souvislosti s velkým vnitřním plaveckým bazénem, resp. vanou tohoto bazénu. Jedná se o nový rozvod vody (rozkrytí nenosné vrchní vrstvy nad nosnou železobetonovou vanou, položení nového potrubí, jeho zalití, zaizolování a zádlažba).
 • Zároveň je zapotřebí rekonstrukce podhledu hlavní haly (včetně osvětlení, vzduchotechniky atd.) – bezprostředně před rekonstrukcí vany.
 • Toto je možné realizovat až po opravě střešního pláště a případně některých částí nosných konstrukcí (dle výsledků šetření TAZUS).
 • Doporučuje řešit v součinnosti s identickým objektem v Táboře, kde musí tyto práce též proběhnout – počkat a „poučit“ se z jejich zkušeností.
 • Venkovní terasa v úrovni vstupního vestibulu (přístupná z bufetu, z dětského bazénu a z venkovního areálu).
  • V současností prochází tato terasa kompletní rekonstrukcí včetně zateplení a výměny skleněných panelů opláštění dětské bazénu a odstranění tepelných mostů.
  • Praktické otestování prací téhož charakteru, ale ve větším rozsahu.
 • Technologie
  • Průběžná výměna a modernizace technologie dle potřeb a možností (ekonomických, dodavatelských).
  • V letních měsících (červenec, srpen) proběhne další etapa rekonstrukce vzduchotechniky spojená s odstávkou bazénu.
 • Venkovní areál (66,2M)
  • Doporučujeme revitalizaci tohoto areálu při zachování a respektování umístění tří bazénů. Jejich nová podoba a případné doplnění různými prvky by měla vzejít z odborné soutěže (nejenom architektonické, ale i technologické).
  • Současný vedlejší objekt saun využít jako provozní objekt venkovního areálu. Součástí musí být též forma využití venkovních zatravněných ploch pod úrovní zpevněných ploch okolo bazénů. Taktéž by měl být plně využit potenciál řeky.
  • Lze řešit až po výměně skleněných výplní opláštění a dokončení zateplení svislých konstrukcí včetně odstranění tepelných mostů.
 • Samostatný objekt saun. (5M)
  • Součástí areálu byly dříve též dvě paralelně fungující finské sauny s venkovními ochlazovacími bazénky a dalším příslušenství. Provoz této části plaveckého areálu je v současnosti zredukován pod 50% původního rozsahu, jeho stav je značně zanedbaný a je provozován na základě nájemní smlouvy jiným subjektem.
  • Doporučujeme přesunout wellness do letních šaten a současný objekt saun ponechat a upravit jako zázemí (vstup, šatny, sprchy, WC atd.) pro návštěvníky venkovního areálu (pakliže dojde k jeho revitalizaci, po které volá veřejnost).
  • Spojovací krček mezi hlavním objektem a přístavbou využít ke zřízení bezbariérového přístupu. V podstatě se jedná o propojení čtyř úrovní:
   • úroveň terénu při vstupu;
   • úroveň 1.NP (sprchy, šatny, recepce, vstupní haly, dětský bazén a jeho zázemí);
   • úroveň pláží okolo vnitřního bazénu;
   • úroveň 1.PP (dříve letní šatny, nově wellness).
 • Letní šatny se sprchami a WC (v suterénu). (5M)
  • Do tohoto prostoru navrhujeme umístit novou wellness zónu, Vstup do wellness zóny od hlavního bazénu přes bývalé propojení letních šaten a venkovního areálu (výtah, schodiště).
  • Inspirací by mohlo být řešení zvolené v případě rekonstrukce bazénu Tábor.
 • Bezbariérovost (zahrnuto v předchozích položkách: Venkovní areál, samostatný objekt saun, Letní šatny)
  • Stávající bazén není bohužel bezbariérový a bude zapotřebí zajistit bezbariérový přístup do všech úrovní. Popsáno výše.
  • Chybějící bezbariérovost objektu s přístupem veřejnosti není v Písku něčím ojedinělým. Radnice taktéž nemá doposud vyřešen bezbariérový přístup.
 • Doprava v klidu
  • Nedílnou součástí každého zařízení určeného pro využívání veřejností je též dopravní dostupnost (pro všechny formy dopravy) a tzv. doprava v klidu (možnost parkování). Okolí stávajícího bazénu je dost stísněné, navíc zde hraje roli též sousedství DDM. Nicméně v docházkové vzdálenosti jsou parkoviště na Malém a Velkém náměstí, na Bakalářích, na výstavišti a taktéž u OC Galerie Hradišťská. Další parkovací místa lze vytvořit též přímo v místě – podél hlavního přístupu k bazénu a mezi valem venkovních bazénů a zdí okolo řeky.

Dosažení cíle, kterým je dobrý stav celého areálu „Pod Hradbami“ je zapotřebí přizpůsobit etapizaci postupných oprav, kterými musíme dohnat několik let opomíjené nezbytné průběžné investice. Prostě musíme postupovat metodou „per partes“. Každá stavba stárne od okamžiku svého uvedení do provozu a pakliže se z jakýchkoli důvodů zanedbá její řádná údržba a reinvestice, je to pak podstatně náročnější to dohnat.

Pakliže bychom se v Písku nemuseli vyrovnat s touto vynucenou odstávkou v údržbě bazénu, mohli bychom se třeba při etapizaci postupných oprav (či rekonstrukcí – není celkem podstatné, jak toto nazýváme) inspirovat bazénem v Klatovech, kde postupnou modernizaci a rekonstrukci rozdělili do pěti let (etap).

V Písku ale musíme tuto posloupnost etap podřídit především tomu, aby byly co nejméně časté a co nejkratší odstávky možnosti plavání. Takto bychom mohli stanovit posloupnost těchto etap, přičemž některé z nich mohou probíhat souběžně:

Etapa I: 2023 (+ 5M za novou projektovou dokumentaci)

 • Zateplení jižní části a fasády objektu oprava vodorovných vrstev venkovní terasy, výměna prosklených ploch dětského bazénu a odstranění tepelných mostů. (PROBÍHÁ)
 • Výměna vzduchotechnických jednotek a části vzduchotechnických rozvodů. (PROBÍHÁ)
 • Zadání nové projektové dokumentace na jednotlivé etapy, prioritu má dokumentace etapy II.

Etapa II: 2024 (*Hlavní budova 41M, Wellness 9,2M, Bezbariérový přístup do 5M)

 • Střešní plášť.
 • Zateplení svislých obvodových konstrukcí včetně výměny prosklených částí fasády, odstranění tepelných mostů (na základě zkušeností z etapy I).
 • Wellness v letních šatnách.
 • Bezbariérový vstup.

Etapa III: 2025 (*Venkovní areál 71,2 M)

 • Venkovní bazény včetně technologie a venkovní plochy (pláže, zadláždění, zelené povrchy)
 • Vstupní budova letního provozu

Etapa IV: 2026 (*Podhled 1,4M, Oprava vany hlavního bazénu 7,7M)

 • Podhled včetně instalací hlavní haly
 • Nový rozvod vody v hlavním bazénu, včetně obložení – při odstávce vnitřního plaveckého bazénu zůstává k dispozici dětský bazén, venkovní bazény (pro plavání velký venkovní bazén) a wellness.

Prakticky kdykoli, v rámci jakékoli etapy, či mezi nimi, mohou probíhat tyto činnosti:

 • Recepce, šatny. (max. 25M)
 • Nová „plavčíkárna“ na galerii.(5M)
 • Nová parkovací místa.

EDIT. Aktuálně k 19. 5. 2023

Znalecký posudek č. 20-ZP-047760/2023: Stavebně technické posouzení stávajícího stavu Plaveckého stadionu v Písku (TAZUS Praha, s.p., pobočka České Budějovice, 10. května 2023)

Odborné právní stanovisko k referendu z roku 2013 (KVB advokátní kancelář s.r.o., Pardubice, 12. května 2023).


Přiložené fotografie jsou z Tábora, právě z něj jsme čerpali inspiraci a odhadli část nákladů:

Mohlo by se vám také líbit...

Populární příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings