II. Přehled zápisů, usnesení atd. k problematice ZEVO Písek

Zápis Zastupitelstva města Písek 2. 3. 2017 (ZM Písek 02.03.17)

K bodu 2) Schválení Tepelné koncepce města Písek a Koncepce odpadového hospodářství města Písek

Uvedl JUDr. Knot – navrhuje schválit dle písemného návrhu.
Ing. Krejča – zmínil složitou situaci v teplárenství a nejistotu podnikání v energetice.
Ing. Hladík – dotazuje se, jak je to s odpadem ze Strakonic? Je možnost vyvázat se z dlouhodobých smluv? Ing. Šatra – od r. 1994 máme společnou skládku a dotřiďovací linku, uvažovali a prověřovali jsme možnost vypovědět smlouvu, v současné době to není příliš výhodné. Při výpovědi je stránka 3 (celkem 23) reálné, že bychom přišli o poplatek od obcí. Nebylo by to pro nás ekonomicky výhodné. Společnost Odpady Písek si odpad dováží ze Strakonic sama, tím se nám snížily náklady. Klesá množství komunálního odpadu.
RSDr. Lejčar – oceňuje přístup odboru investic i zpracovatele koncepce.
Ing. Gavlasz – komise pro infrastrukturu projednala a doporučuje postupovat podle varianty 0 nebo 1.
JUDr. Průša – ocenil kvalitní zpracování materiálu i celou koncepci.
JUDr. Knot – celý materiál prošel ročním procesem, podíleli se na něm odborníci. Pokud experti jednomyslně podporují návrh zpracovatele, nevidí důvod měnit původní návrh. Pochválil celý tým v čele s Ing. Venclíkem, Teplárnu Písek a zpracovatele koncepcí.
Ing. Gavlasz – nezpochybňuje práci týmu, nejsme ve sporu – jedná se pohled z hlediska nákladů.
JUDr. Knot – biomasou máme pokrytu cca 1/3 paliva díky Lesům města Písku, hnědé uhlí je nejisté. Nechceme být závislí na jednom zdroji, riziko je lépe mít rozloženo – biomasa, uhlí, plyn.
Ing. Krejča – varianta navržená Ing. Gavlaszem je nejlevnější, ale je velké riziko být závislými na jednom zdroji. Kombinace tří paliv je rozumná, koncepční a udržitelná, byť je finančně náročnější.
JUDr. Veselý – je spíše pro širší variantu 0,1,2.
Pan Vodička – připomněl historii vzniku společnosti Teplárna. Výroba tepla se bude snižovat, musíme přizpůsobit i naše kotle, čekají nás velké investice. Nárůst ceny bude a je rozložen do 6let, občané to v konečné fázi ani nepoznají, bude postupný, tak jako dosud. Koncepce je zpracována velmi dobře.
JUDr. Průša – varianty 1,2 jsou skladebné, varianta 0 je s variantou 1 neskladebná, vrátilo by nás to zpět, není to řešení, které by udalo tepelné koncepci směr.

Starostka navrhuje body 1, 2, 3 sloučit a schválit dle návrhu.

Hlasování č. 3 – body 1a,2a,3a pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0
Hlasování č. 4 – bod 4c) pro: 24 proti: 0 zdržel se. 1
Hlasování č. 5 – bod 5 (varianta 0,1,2) pro: 8 proti: 4 zdržel se: 13
Hlasování č. 6 – bod 5 (varianta 1,2) pro: 23 proti: 0 zdržel se: 2
Hlasování č. 7 – bod 6 doporučuje pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0
Hlasování č. 8 – bod 7a) pro: 25 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 34/17

Zastupitelstvo města:
1. projednalo dokument „Studie Tepelné koncepce města Písek“ vypracovaný dne 25.11.2016 společností SEVEn Energy s. r. o.,2. projednalo dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“ vypracovaný v listopadu 2016 společností ISES, s. r. o.,

3. schvaluje dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“, včetně zajištění podmínek pro plnění cílů daných směrnou částí plánu s preferováním dalšího materiálového využívání odpadů,

4. neschvaluje dokument „Plán odpadového hospodářství města Písek“, včetně zajištění podmínek pro plnění cílů daných směrnou částí plánu s preferováním energetického využívání odpadů – ZEVO,

5. doporučuje společnosti Teplárna Písek, a. s. budoucí řešení krytí tepelných potřeb města včetně ekologizace zdroje ve variantách 1, 2;

6. v návaznosti na environmentální cíle města a naplňování evropské legislativy doporučuje Představenstvu společnosti Teplárna Písek, a. s., snížení výkonu výtopny „Samoty“ na hodnotu do 20 MW a zahájení přípravy pro investiční akci – přechod výtopny „Samoty“ na palivo zemní plyn, včetně bezodkladného podání žádosti o získání finanční podpory na tuto investici;

7. schvaluje záměr poskytnutí půjčky do max. výše 50 mil. Kč na dobu max. 60 měsíců společnosti Teplárna Písek, a. s., za účelem realizace investic vyplývajících z dokumentu „Studie Tepelné koncepce města Písek“.

ZM Písek 21.06.17

K bodu 12) Monitorovací zpráva o stavu aktivit vycházejících z dokumentu „Tepelná koncepce města Písek“ k sledovanému období 05/2021 a možné investice města pro období 2022+

Uvedla Mgr. Vanžurová.

Podrobně informoval p. Vodička. Koncepce teplárenství se připravovala na 10 let. Dobrým výsledkem je získávání odpadního tepla např. v Písku z bioplynové kotelny. Jde cca o 7 %. Nevýhodou je, že jde o teplo, které je získávané neustále a Teplárna ho potřebuje pouze tolik, kolik je schopná ho prodat.

Starostka – je na rozhodnutí, zda udělat koncepci novou, nebo pokračovat formou dodatku.

Ing. Franců – problematika snížení emisí se řeší v rámci EU dle jeho názoru překotně. Město je dobře připraveno.

RSDr. Lejčar – informace je užitečná. O Teplárnu projevily v minulosti zájem velké koncerny. Je dobře, že si město ponechalo většinu v Teplárně.

MUDr. Tyll – pochválil zpracování materiálu, je dobré zachovat centrální vytápění města.

Mgr. Žáková (ředitelka Teplárny) – v současné době se rozjíždí modernizační fond. Bylo by možné získat 40 – 50 % fin. prostředků na projekt „náhrady a odstavení uhelných kotlů“. Bylo by vhodné začít pracovat již nyní na nové koncepci.

Starostka – navrhuje usnesení 1a) 2) viz níže.

Usnesení č. 107/21

Zastupitelstvo města

1. Monitorovací zprávu o stavu aktivit vycházejících z dokumentu „Tepelná koncepce města Písek“ k sledovanému období 05/2021 projednalo;

2. pověřuje odbor investic a rozvoje ve spolupráci se společnostmi Teplárna Písek, a.s., Vodárenská správa Písek s.r.o. a ODPADY PÍSEK s.r.o. k předložení materiálu o výsledcích studií o možnostech budoucího řešení krytí tepelných potřeb města v návaznosti na environmentální cíle města a naplňování evropské legislativy ve variantním řešení, a to do konce roku 2021.

Komise ŽP Písek 05.02.20

7. Jako sedmý bod programu bylo různé. Pan Marek Anděl seznámil členy komise ŽP s výsledky třídění za rok 2019. Oproti roku 2018 došlo k nárůstu množství papíru, plastu i skla. Na druhé straně po několika letech růstu množství směsného komunálního odpadu došlo v roce 2019 k mírnému poklesu, což je jistě pozitivní trend.

K této problematice uvedl Ing. Šatra, že je upřednostňováno materiálové využití odpadu – tj. dotřídění a další využití. V případě nevyužitelného odpadu je preferováno jeho spalování prostřednictvím ZEVO (zařízení pro energetické využití odpadů) nejmodernějšího typu, kde dochází díky termickému využití odpadu k výrobě tepelné a elektrické energie. Pro ZEVO platí velmi přísná evropská a česká legislativa, která povoluje jen minimální hodnoty emisí do životního prostředí. V porovnání s klasickými zdroji (např. uhelné elektrárny) jsou ZEVO k lidskému zdraví a životnímu prostředí mnohem šetrnější. Energie vyrobená z odpadu navíc šetří neobnovitelné zdroje surovin, jako jsou uhlí či ropa. Zbytkový odpad po spalování (škvára) lze využít jako druhotné suroviny, například ve stavebnictví.

Zápis z projednání svozové studie JčK 11.11.21

Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 11. 11. 2021
ORP Jindřichův Hradec, ORP Strakonice, ORP Písek

Účastnící jednání:

Ing. Jan Mlčák, MBA – starosta Města Jindřichův Hradec
Bc. Radim Staněk – místostarosta města Jindřichův Hradec
Bc. Petr Lacko – vedoucí odd. správy majetku města, ekonomiky odboru, správy pasportů
Ing. Ivana Nováková – vedoucí odboru ŽP
Jakub Šimoník – jednatel společnosti Odpady Písek
Ondřej Veselý – MěÚ Písek
Ing. Rudolf Oberfalcer – místostarosta Města Strakonice
Ing. Jaroslav Brůžek – vedoucí odboru ŽP MěÚ Strakonice
Stanislav Mrkvička – ochrana ovzduší, odbor ŽP MěÚ Strakonice
Ing. Jiří Kadlec, jednatel Basement s.r.o. – zástupce za zpracovatele Svozové studie odpadů do ZEVO
Ing. Hana Pacáková – vedoucí odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady, OZZL, KÚ – Jihočeský kraj

Zahájení jednání:
V 9,30 hod. v zasedací místnosti OZZL č. 208, budova KÚ – Jihočeského kraje v ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice.

Úvodem byli účastníci jednání seznámeni s tím, že hlavním důvodem jednání je seznámení s dílčím výstupem Svozové studie odpadů do ZEVO, jejímž zadavatelem je Jihočeský kraj a na základě výběrového řízení ji zpracovává společnost FITE a. s., Výstavní 2224/5, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory.

S obsahem dílčí Svozové studie odpadů do ZEVO seznámil podrobně Ing. Jiří Kadlec, jednatel společnosti Basement s. r. o., který zastupuje zpracovatele Studie v oblasti ekonomiky a bilancí odpadů.

Byl představen:

 • celkový potenciál odpadů v členění na SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP (tj. přesahy do sousedních krajů) pro energetické využití v ZEVO a specifikace oblastí přímého svozu včetně překladišť SKO, OO a OEVO do ZEVO Vráto při produkci SKO 150 kg na obyvatele a rok s podrobným rozpisem,
 • schéma jednotlivých svozových oblastí v Jihočeském kraji,
 • výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO podle jednotlivých variant, tj.:
  • varianta 1 se všemi ORP Jihočeského kraje (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto);
  • varianta 2 bez ORP Tábor, části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto a ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí);
  • varianta 3 bez části ORP Písek a Strakonice (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto a ZEVO Písek),
  • varianta 4 bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto, ZEVO Písek i ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí).
  • Při variantě realizace všech 3 ZEVO bude kromě spalování odpadů z Jihočeského kraje větší zastoupení i spalovaných odpadů z příhraničních sousedních ORP (obcí).

Přímý svoz odpadů do ZEVO Vráto se předpokládá z míst ležících do vzdálenosti 25 až 30 km od ZEVO. Odpady z větší vzdálenosti se předpokládá svážet přes překladiště silniční dopravou. Přímý svoz od občana (u právnických osob platí obdobně) do překladiště (stejně jako přímý svoz od občana do ZEVO Vráto) je věcí příslušné obce, to znamená, že do tohoto svozu nemůže ZEVO zasahovat ani se podílet na těchto nákladech. Rovněž se ZEVO nemůže ze stejného důvodu podílet na vícenákladech přímého svozu.

V rámci přípravy záměru výstavby ZEVO je nejdále Teplárna České Budějovice a. s. se ZEVO Vráto. Bylo zpracováno oznámení EIA (posuzování vlivu na ŽP), do konce roku 2021 by měla být předložena na MŽP dokumentace EIA, v březnu 2022 by mohlo být vydáno závazné stanovisko MŽP k EIA a návazně bude dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí a bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí (předpoklad pro vydání nejpozději na přelomu roku 2022 a 2023). Pak budou moci začít obchodní jednání o dodávkách odpadů do ZEVO Vráto. Podle časového harmonogramu se zahájením provozu ZEVO Vráto počítá v roce 2029. Byla založena a. s. ZEVO Vráto.

Na dotaz, za jakých podmínek bude možný vstup obce do a. s. ZEVO Vráto bylo ze strany KÚ odpovězeno, že půjde o obdobu fungování sdružení obcí při stavbě skládky. Vstup do akciové společnosti bude dobrovolný a podmínky vstupu budou předmětem jednání příslušné obce se ZEVO Vráto.

Dále bylo účastníkům jednání sděleno, že dne 27. 10. 2021 se konalo jednání s předsedou představenstva Teplárny České Budějovice a. s. Ing. Václavem Králem, na kterém bylo sděleno, že teplárna předpokládá úhradu nákladů na dopravu odpadu z překladišť o kapacitě nad 5000 t odpadu/rok do ZEVO Vráto. Tím budou náklady na odběr odpadu na výstupu z překladišť stejné jako náklady na „bráně“ (gate fee) ZEVO Vráto. Případná součinnost na výstavbě a provozování překladišť bude záviset na konkrétních obchodních jednáních příslušných obcí, resp. vlastníků odpadů, nebo potenciálních provozovatelů překladišť s TČB, resp. ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí na ZEVO.

Záměry výstavby ZEVO Písek a ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí jsou ve fázi zpracovaných studií proveditelnosti. Všechny 3 záměry ZEVO mají zájem požádat o dotaci z Modernizačního fondu. Teplárna C-Energy Planá nad Lužnicí se vyjádřila, že bez získané dotace záměr ZEVO stavět nebude. Z hlediska zásobování teplem by na tom bylo nejhůře ZEVO Písek, které má malou tepelnou soustavu.

Překladiště – nejčastěji se budují 3 typy překladišť:

 • nejjednodušší a nejlevnější je překladiště se zastřešenými boxy s nakladačem;
 • s vyvýšenou rampou, ze které se odpady sklápí přímo do svozového kontejneru (nevýhodou je, že odpad není hutněn a veze se max. 16 – 18 tun);
 • halové překladiště provozuje např. Rumpold v Horažďovicích a FCC v Jihlavě.

Náklady na výstavbu překladiště podle vybraného typu se pohybují od 10 do 20 mil. Kč. Vhodným místem pro umístění překladiště je skládka odpadů. K dotazu, zda bude možné čerpat dotaci na výstavbu bylo za KÚ odpovězeno, že takovým dotačním titulem OP SFŽP nepočítá. Velikost překladiště je přímo úměrná nákladům za provoz, čím větší kapacita překladiště, tím nižší měrné náklady na přeložení 1 tuny odpadu. Optimální velikost od 5 000 t/rok. Některá překladiště mají zájem vybudovat a provozovat odpadové svozové společnosti jako např. FCC, AVE, Rumpold nebo M. Pedersen. Podrobnější informace výstavby překládacích stanic včetně jejich nákladů bude řešit svozová studie.

Náklady za odběr odpadu přímo do ZEVO Vráto k energetickému využití v současné době Teplárna České Budějovice, a.s. nemůže sdělit s ohledem na aktuální fázi přípravy projektu a na současné změny cenových vstupů do ekonomiky ZEVO Vráto (vývoj inflace, ceny energií, covid-19 atd.) Sdělení uvedené ceny bude předmětem obchodních jednání s vlastníky odpadu, případně akcionáři ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí, dokončení svozové studie JčK a stanovení konkrétních zón svozu. Rovněž náklady za odběr odpadu přímo do ZEVO Písek a do ZEVO C-ENERGY Planá nad Lužnicí nejsou zpracovateli studie a KÚ známy.

Přeprava odpadů do ZEVO Vráto by měla probíhat hlavně velkokapacitními automobilovými soupravami se dvěma kontejnery o kapacitě 2×37 m3 (cca 22 t odpadu celkem) nebo velkokapacitními návěsy „Stas Walking floor trailer“ o kapacitě 90 m3 (cca 32 t odpadu), o železniční přepravu není zájem, původně se uvažovalo o překladišti v Jihlavě (Horní Cerekev). ZEVO Vráto je na železniční přepravu připravené.

ORP Písek v případě vybudování ZEVO Písek bude vozit všechny odpady z obcí přímým svozem do ZEVO Písek. Pokud by se ZEVO Písek nepostavilo, pak bude ORP Písek využívat překladiště ve Vydlabech a z překladiště odpady vozit přímo do ZEVO Vráto. ORP Strakonice bude rovněž buď svážet odpady do ZEVO Písek přímým svozem, nebo na překladiště ve Strakonicích (překladiště je již nyní v provozu a je nízkonákladové) a dále do ZEVO Písek. V případě, že ZEVO Písek nebude realizováno, z překladiště ve Strakonicích budou odpady dopravovány přímo do ZEVO Vráto.

ORP Jindřichův Hradec by v případě dodávání odpadů do ZEVO Vráto využívalo překladiště společnosti AVE na skládce Fedrpuš. V případě realizace ZEVA C-Energy Planá nad Lužnicí by se ORP Jindřichův Hradec rozhodovalo podle nabídnuté ceny, zda bude odpady dodávat do ZEVO Vráto nebo do C-Energy Planá nad Lužnicí.

Dle smlouvy o dílo má být Svozová studie odpadů do ZEVO dokončena a odevzdaná do 30. listopadu 2021. Následně by měla do poloviny prosince proběhnout její prezentace na semináři svolaném Jihočeským krajem. Poté bude předložena k připomínkování členům Pracovní skupiny ZEVO. Po zapracování připomínek bude svozová studie zveřejněna na web. stránkách kraje a pro obce bude zpracován návrh dalšího postupu z pohledu krajského úřadu.

ZM Písek 03.02.22

K bodu 19) Pověření k hlasování na valné hromadě ODPADY PÍSEK s. r. o.

JUDr. Veselý k bodům 19 a 20 – vysvětlil další postup a možnosti při nakládání s komunálními odpady po roce 2029. Máme připravenou studii pro případné vybudování ZEVO, konečné rozhodnutí bude již na příštím ZM. Zařízení je finančně náročné a včasná reakce umožní větší šanci na získání dotace. V současné době jsou v republice 4 ZEVO. Podmínkou získání dotace je vytvoření organizace, která bude žadatelem. Žádá o podporu obou materiálů.

J. Soumar – na zastupitelstvu Jčk bylo projednáváno zřízení ZEVO v Č. Budějovicích a plán svážet odpad z celého jihočeského kraje – nejdou tyto plány proti sobě?

JUDr. Veselý – dle předběžných propočtů se v Jčk v r. 2029 vyprodukuje více odpadu než by ZEVO v Č. Budějovicích stačilo zpracovat. Nabízená cena při využití zařízení v Č. Budějovicích vč. vytvoření překladiště a financování dopravy vychází na 4 tis. Kč za tunu. Ze studie proveditelnosti vyplývá, že vlastní ZEVO vychází v současných cenách na polovinu. Navíc teplárna po skončení vytápění uhlím bude mít zajištěn zdroj paliva. stránka

J. Keclík – dotazuje se, zda bude cca 15 tis. tun odpadu dostačující?

JUDr. Veselý – memorandum uzavírají města kvůli dotaci, ale základem jsou svozové společnosti, jedná se o 50 tis. tun odpadu, což je minimální ZEVO, kde je funkční ekonomika, větší zařízení nechceme, máme nastaveno na nejnižší variantu.

Ing. Franců – obsáhnout i severní část kraje, čím více tun, tím nižší cena.

JUDr. Veselý – je rozdíl mezi ZEVO a spalovnou, severovýchod kraje má vlastní plány, je tam velká teplárna v Plané, kde vznikne ZEVO. V kraji je plánováno velké ZEVO v Č. Budějovicích, Tábor a Písek si podělí zbytek.

Usnesení č. 23/22

Zastupitelstvo města pověřuje místostarostu města Písek JUDr. Ondřeje Veselého, aby na valné hromadě společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o., která se bude konat v měsíci únoru 2022 a která bude rozhodovat o udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání ve smyslu článku XIII. písm. o) společenské smlouvy ze dne 22. 01. 2015, kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o. jako společnosti s ručením omezeným, hlasoval pro udělení předchozího souhlasu jednateli k právnímu jednání, kterým bude založení dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s.r.o jako společnosti s ručením omezeným.

K bodu 20) Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029
JUDr. Veselý – jedná se o spolupráci 6 měst na vybudování ZEVO, zastupitelé obdrželi emailem nové znění Memoranda, kde došlo k drobným úpravám.

Usnesení č. 24/22
Zastupitelstvo města schvaluje Memorandum o společném postupu při nakládání s komunálními odpady po roce 2029 měst Písek, Strakonice, Milevsko, Horažďovice, Vodňany a Blatná.

RM Strakonice 05.02.22

Problematika ZEVO a nakládání s odpady

Usnesení č. 2622/2022 (60/5a)

Rada města po projednání

1. Ustanovuje místostarostu města Ing. Oberfalcera vedoucím pracovní skupiny k problematice ZEVO a nakládání s odpady, která pracuje ve složení: Ing. Oberfalcer, p. Zoch, Ing. Brůžek, p. Mrkvička a dále s hlasem poradním: pan XX, pan XX, paní XX.

2. Rozhodla uložit uvedené pracovní skupině písemné vypracování odpovědí na následující dotazy:

1) Jaké jsou celkové náklady na vybudování ZEVO Písek, které budou náležet Odpadům Písek s.r.o. a jejich návratnost?

2) Jakou budeme muset vybudovat infrastrukturu ve Strakonicích kvůli Zevu Písek, celkové náklady na tuto investici a návratnost (příklad možných nákladů – zajištění svozu, zpracování, třídění, dopravy, překladiště)?

3) Jaká je cena za tunu na bráně, skládkování v Odpadech Písek s.r.o.?

4) Kolik budeme ročně platit za využívání ZEVA Písek?

5) Provést srovnání těchto pořizovacích nákladů s náklady svozu do ČB za jeden rok při ceně 3.500,- Kč za tunu na bráně, technologické požadavky na Strakonice (čili kolik let bychom mohli vozit odpad do ČB, než by to stálo stejně, jako investice do ZEVO Písek)?

6) Vyřešit zájem o spolupráci obcí ORP – ozvaly se písemně Novosedly, Nišovice, Přední Zborovice, Němětice, Předslavice, Štěkeň, Sousedovice, Němčice, Volyně, Sousedovice, Radošovice, Třebohostice, Chrášťovice, Cehnice, prověřit možný zájem dalších obcí ORP.

7) Jaká je zaručená (nelze určit, jen předpokládat) doba fungování takovýchto spaloven ZEVO, vzhledem k povolenkám, daním apod., dále vzhledem k novým technologiím – zplyňování, technologický koncept MBÚ apod. – existuje nebo je předpoklad na možnost legislativních změn, přechodu na tyto technologie, zákaz pálení apod.? Jak dlouho bude ZEVO?

8) Existují alternativní řešení? Jaká?

9) Existuje možnost malé spalovny odpadu ve Strakonicích na místě spalovny Rumpold?

10)Přizvat nestranné odborníky na spalování, legislativu a manipulaci s odpady.

III. Ukládá pracovní skupině vypracovat další témata a dotazy, potřebné ke zjištění budoucího stavu likvidace odpadů.

POZN.: Strakonice zřídily pracovní skupinu k ZEVO podle čl. VIII. Memoranda obcí již v únoru. Memorandum bylo všemi smluvními partnery parafováno až v květnu (poslední podpis 27.05.22). V Písku je zatím „ticho po pěšině“.

ZM Písek 10.03.22 – kontrola plnění usnesení

Zastupitelstvo města Písku 17. června 2021 Číslo usnesení: 107/21

K bodu 12) Monitorovací zpráva o stavu aktivit vycházejících z dokumentu „Tepelná koncepce města Písek“ k sledovanému období 05/2021 a možné investice města pro období 2022+

Popis úkolu: Zastupitelstvo města pověřuje odbor investic a rozvoje ve spolupráci se společnostmi Teplárna Písek, a.s., Vodárenská správa Písek s.r.o. a ODPADY PÍSEK s.r.o. k předložení materiálu o výsledcích studií o možnostech budoucího řešení krytí tepelných potřeb města v návaznosti na environmentální cíle města a naplňování evropské legislativy ve variantním řešení, a to do konce roku 2021.

Plnění úkolu: Je zpracována studie proveditelnosti na záměr ZEVO Písek. V současné době probíhá proces posouzení vlivu záměru na Životní prostředí (EIA). Materiál o možnostech budoucího řešení krytí tepelných potřeb města bude předložen zastupitelstvu města po dokončení posudku EIA v průběhu roku 2022. Úkol trvá.

Memorandum svozových společností 06.05.22

POZN.: Memorandum svozových společností nebylo do ZM Písek předloženo.

ZM 26.05.22

K bodu 15) Návrh na jmenování do dozorčí rady nové dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o. s názvem ZEVO PÍSEK s. r. o.

Usnesení č. 124/22
Zastupitelstvo města navrhuje místostarostu města Písku JUDr. Ondřeje Veselého do dozorčí rady nové dceřiné společnosti ODPADY PÍSEK s. r. o. s názvem ZEVO PÍSEK s. r. o.

Memorandum obcí 27.05.22

POZN.: ZM Písek schválilo Memorandum obcí dne 3. února 2022 usnesením č. 24/22.


Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings