11. Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu překladišť – návrhová část (AF-Consult CR, 2021)

Str. 20:
„4.3 Teplárna Písek Město Písek, jako jeden z majitelů teplárny, zvažuje dle nejnovějších informacích výstavbu malokapacitního ZEVO v areálu stávající Teplárny. Konkrétní rozhodnutí o počáteční prověření této investice v daném okamžiku ještě nepadlo.“

Str. 54-55:
„9.2 ZEVO Písek
V případě města Písek se jedná o množství odpadů v regionu, tj. odpady z ORP Blatná, Písek, Prachatice a Strakonice, tj. v rozsahu cca 30 až 40 kt v závislosti na budoucím vývoji množství odpadů. Vlastní město Písek disponuje polovinou z těchto odpadů. Můžeme tedy uvažovat v zásadě s dvěma výkonnostními variantami: jedna pokrývající region s odpady, tj. v rozsahu 30-40 kt a druhou, a to pokrývající pouze oblast Písku. V první variantě se jedná ZEVO s celoregionálním významem, tj. bylo by zajištěno odstranění SKO a OO, případně OEVO v regionu. V případě druhé varianty se jedná spíše o řešení budoucí palivové základny teplárny než řešení odpadového hospodářství v regionu.“

„Systém CZT
Jak již bylo řečeno v analytické části systém CZT je významný z hlediska ekonomického výsledku. popis systému města Písek viz. kapitola 6 v analytické části. Systém dosahuje průměrného ročního výkonu 14,6 MW letního minima 4,7 MW, resp. lze očekávat snížení v souvislosti s modernizací CZT NÁVRHOVÁ ČÁST Studie Proveditelnosti Na Možnosti Energetického Využívání Komunálních Odpadů V Jihočeském Kraji Project ID.:0163T19 Archivní číslo 0098T19-TX 002 Revize 3 Strana 55 pokles na 3,7 MW s celkovou roční dodávkou 350 TJ. Jedná se CZT municipálního charakteru, tj. s naprostou převahou dodávky tepla pro otop, tj. s vysokou mírou sezonnosti.“

Str. 56-57:
„9.2.2 Písek ZEVO 40 kt
ZEVO 40 kt by kapacitně zajistilo produkci/prodej elektřiny v úrovni 6,5 GWh /rok, tepelný výkon do sítě CZT 8,6 MW (netto) tj. přibližně dvojnásobek minimálního výkonu do sítě CZT při 8000 hodinách provozu ročně.
V případě přepokládané dodávky do sítě 3,7 MW (netto) je v cca 3300 hodin za rok nutno redukovat výkon ZEVO nebo pracovat v kondenzačním odběrovém režimu s vyšší vynucenou výrobou elektřiny (tj. ekonomickou ztrátou z neprodeje). Celkové dodávky v tomto provozním režimu do sítě by dosáhly 175 TJ/rok a elektřiny 9,7 GWh/rok. Gate fee lze očekávat v úrovni 4050 Kč/t pro cenu tepla 160 Kč/GJ.
Z hlediska technologického konceptu čištění spalin by se jednalo stále o mokrou metodu s kyselou vypírkou v prvním stupni. Z hlediska investičních nákladů lze uvažovat s celkovými investičními náklady v úrovni 1061 mil. Kč (cena rok 2020).
Výhody:
• Nízká produkce nebezpečných odpadů.
• Rezerva v plnění emisních limitů a jejich udržení se změnou vsázky odpadu.
• Je regionálním řešením z hlediska nakládání s odpady.
Nevýhody:
• Velmi vysoké měrné i celkové investiční náklady.“

Str. 57:
„9.2.3 Písek ZEVO 18 kt
Kapacita ZEVO je v úrovni minimálního předpokládaného výkonu do CZT tj. 3,7 MW, tj. dodávka tepla po celých 8000 hodin za rok. ZEVO by mohlo pracovat buď v kogeneračním režimu (vyrobené teplo v páře 3,9 MW (netto) + 0,25 MW elektřina do sítě netto – při jmenovitém výkonu) anebo jako výtopna, (pak by došlo ke snížení spalovací kapacity spíše na 15 kt). Technické řešení roštový kotel – suchá metoda čištění spalin, filtr, katalytická redukce PCDD/F – toto řešení je spojené s relativně velkou produkcí nebezpečných odpadů. ZEVO této velikosti bude v nevýhodě se specifickými investičními náklady a v dalších obdobích i se zpřísňující legislativou – limitů emisí do ovzduší, ale i množstvím i produkcí nebezpečných odpadů. Vzhledem k tomu, že nebylo ZEVO této velikosti v ČR postaveno, a i koncepčně značně odlišné jedná se o velmi hrubý odhad a v tomto případě bychom přepokládali investiční náklady na úrovni 430-460 mil. Kč, (rok 2020) přičemž nejedná se o náklady konkrétní lokality.
Výhody:
• Nízké celkové investiční náklady.
Nevýhody:
• Vysoká produkce nebezpečných odpadů.
• Problém plnit, resp. mít rezervu v plnění emisních limitů a jejich udržení se změnou vsázky odpadu.
• V případě ZEVO 18 se jedná o lokální řešení problémů města Písku ať již odpadového hospodářství tak řešení provozu teplárny na uhlí v souvislosti s tlakem na růst emisních povolenek.
• Není řešením pro zbytek regionu z hlediska nakládání s odpady.“

Str. 57-58:
„9.2.4 Mini ZEVO Písek Závěr
Obě dvě varianty mini ZEVO by v případě dalšího zájmu bylo nutné konkrétně prověřit zpracováním feasibilitní studie jak pro určení optimální kapacity a lokality ale hlavně i nákladů, a to v tomto případě formou předběžných nabídek pro technologii ZEVO 18kt. Je pravděpodobné, že v Evropě se poslední realizace provedla asi před 20 ti lety a dále se se tímto směrem vývoj v Evropě nepokračuje.
Vzhledem k nesystémovosti z hlediska odpadového hospodářství regionu miniZEVO 18 kt nedoporučujeme podporovat.
Na základě výše uvedeného zpracovatel nedoporučuje ani variantu ZEVO 40 kt ani variantu ZEVO 18 kt. V případě většího miniZEVO 40-50 kt je z hlediska odpadového hospodářství již položkou řešení pro celý region. V případě, že se majitel CZT rozhodne pro teoretickou realizaci díla, je rozhodné nutné zpracovat podrobnou variantní Feasibilitní studii pro optimalizaci výkonu a ověřit konkurenceschopnost proti variantě centrální ZEVO včetně možných podpor.“

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings