13. Svozová studie ZEVO JčK (FITE, XII/2021)

Str. 13:
„ZEVO Písek
Záměr výstavby ZEVO v lokalitě Písek je zatím vymezen pouze studií proveditelnosti z roku 2021. Dle této studie a následné prezentaci dne 7.9.2021 na KÚ Jihočeského kraje je kapacita ZEVO Písek stanovena na 50 000 tun odpadu (SKO, OO a OEVO) ročně. Jedná se o společný záměr měst Písek a Strakonice (skrze společnost Odpady Písek s.r.o.). ZEVO bude sloužit pro vytápění města Písek jako náhrada stávajícího zdroje.“

POZN.:
V přílohové části studie jsou zápisy z jednání s jednotlivými ORP (+ s Teplárnou ČB a.s.). Pro ZEVO Písek je relevantní zápis ze dne 11.11.21 – viz dále:

„Zápis z jednání ke Svozové studii odpadů do ZEVO ze dne 11. 11. 2021
ORP Jindřichův Hradec, ORP Strakonice, ORP Písek

Účastnící jednání:
Ing. Jan Mlčák, MBA – starosta Města Jindřichův Hradec
Bc. Radim Staněk – místostarosta města Jindřichův Hradec
Bc. Petr Lacko – vedoucí odd. správy majetku města, ekonomiky odboru, správy pasportů
Ing. Ivana Nováková – vedoucí odboru ŽP
Jakub Šimoník – jednatel společnosti Odpady Písek
Ondřej Veselý – MěÚ Písek
Ing. Rudolf Oberfalcer – místostarosta Města Strakonice
Ing. Jaroslav Brůžek – vedoucí odboru ŽP MěÚ Strakonice
Stanislav Mrkvička – ochrana ovzduší, odbor ŽP MěÚ Strakonice
Ing. Jiří Kadlec, jednatel Basement s.r.o. – zástupce za zpracovatele Svozové studie odpadů do ZEVO
Ing. Hana Pacáková – vedoucí odd. ochrany ovzduší a nakládání s odpady, OZZL, KÚ – Jihočeský kraj

Zahájení jednání:
V 9,30 hod. v zasedací místnosti OZZL č. 208, budova KÚ – Jihočeského kraje v ul. Boženy Němcové 49/3, České Budějovice.
Úvodem byli účastníci jednání seznámeni s tím, že hlavním důvodem jednání je seznámení s dílčím výstupem Svozové studie odpadů do ZEVO, jejímž zadavatelem je Jihočeský kraj a na základě výběrového řízení ji zpracovává společnost FITE a. s., Výstavní 2224/5, 709 51 Ostrava – Mariánské Hory.

S obsahem dílčí Svozové studie odpadů do ZEVO seznámil podrobně Ing. Jiří Kadlec, jednatel společnosti Basement s. r. o., který zastupuje zpracovatele Studie v oblasti ekonomiky a bilancí odpadů.

Byl představen:
• celkový potenciál odpadů v členění na SKO, OO a OEVO z Jihočeského kraje a z jeho sousedních ORP (tj. přesahy do sousedních krajů) pro energetické využití v ZEVO a specifikace oblastí přímého svozu včetně překladišť SKO, OO a OEVO do ZEVO Vráto při produkci SKO 150 kg na obyvatele a rok s podrobným rozpisem,
• schéma jednotlivých svozových oblastí v Jihočeském kraji,
• výpočet možných dodávek SKO, OO a OEVO z jednotlivých ORP do ZEVO podle jednotlivých variant, tj.:
◦ varianta se všemi ORP Jihočeského kraje (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto),
◦ varianta bez ORP Tábor, části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí) a bez ORP Milevsko (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto a ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí),
◦ varianta bez části ORP Písek a Strakonice (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto a ZEVO Písek),
◦ varianta bez ORP Tábor, Milevsko a části ORP Soběslav (Veselí nad Lužnicí), Písku a Strakonic (varianta svozu odpadů do ZEVO Vráto, ZEVO Písek i ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí). Při variantě realizace všech 3 ZEVO bude kromě spalování odpadů z Jihočeského kraje větší zastoupení i spalovaných odpadů z příhraničních sousedních ORP (obcí).

Přímý svoz odpadů do ZEVO Vráto se předpokládá z míst ležících do vzdálenosti 25 až 30 km od ZEVO. Odpady z větší vzdálenosti se předpokládá svážet přes překladiště silniční dopravou. Přímý svoz od občana (u právnických osob platí obdobně) do překladiště (stejně jako přímý svoz od občana do ZEVO Vráto) je věcí příslušné obce, to znamená, že do tohoto svozu nemůže ZEVO zasahovat ani se podílet na těchto nákladech. Rovněž se ZEVO nemůže ze stejného důvodu podílet na vícenákladech přímého svozu.

V rámci přípravy záměru výstavby ZEVO je nejdále Teplárna České Budějovice a. s. se ZEVO Vráto. Bylo zpracováno oznámení EIA (posuzování vlivu na ŽP), do konce roku 2021 by měla být předložena na MŽP dokumentace EIA, v březnu 2022 by mohlo být vydáno závazné stanovisko MŽP k EIA a návazně bude dopracována dokumentace pro územní rozhodnutí a bude podána žádost o vydání územního rozhodnutí (předpoklad pro vydání nejpozději na přelomu roku 2022 a 2023). Pak budou moci začít obchodní jednání o dodávkách odpadů do ZEVO Vráto. Podle časového harmonogramu se zahájením provozu ZEVO Vráto počítá v roce 2029. Byla založena a. s. ZEVO Vráto.

Na dotaz, za jakých podmínek bude možný vstup obce do a. s. ZEVO Vráto bylo ze strany KÚ odpovězeno, že půjde o obdobu fungování sdružení obcí při stavbě skládky. Vstup do akciové společnosti bude dobrovolný a podmínky vstupu budou předmětem jednání příslušné obce se ZEVO Vráto.

Dále bylo účastníkům jednání sděleno, že dne 27. 10. 2021 se konalo jednání s předsedou představenstva Teplárny České Budějovice a. s. Ing. Václavem Králem, na kterém bylo sděleno, že teplárna předpokládá úhradu nákladů na dopravu odpadu z překladišť o kapacitě nad 5000 t odpadu/rok do ZEVO Vráto. Tím budou náklady na odběr odpadu na výstupu z překladišť stejné jako náklady na „bráně“ (gate fee) ZEVO Vráto. Případná součinnost na výstavbě a provozování překladišť bude záviset na konkrétních obchodních jednáních příslušných obcí, resp. vlastníků odpadů, nebo potenciálních provozovatelů překladišť s TČB, resp. ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí na ZEVO.

Záměry výstavby ZEVO Písek a ZEVO C-Energy Planá nad Lužnicí jsou ve fázi zpracovaných studií proveditelnosti. Všechny 3 záměry ZEVO mají zájem požádat o dotaci z Modernizačního fondu. Teplárna C-Energy Planá nad Lužnicí se vyjádřila, že bez získané dotace záměr ZEVO stavět nebude. Z hlediska zásobování teplem by na tom bylo nejhůře ZEVO Písek, které má malou tepelnou soustavu.

Překladiště – nejčastěji se budují 3 typy překladišť, 1) nejjednodušší a nejlevnější je překladiště se zastřešenými boxy s nakladačem, 2) s vyvýšenou rampou, ze které se odpady sklápí přímo do svozového kontejneru (nevýhodou je, že odpad není hutněn a veze se max. 16 – 18 tun), 3) halové překladiště provozuje např. Rumpold v Horažďovicích a FCC v Jihlavě. Náklady na výstavbu překladiště podle vybraného typu se pohybují od 10 do 20 mil. Kč. Vhodným místem pro umístění překladiště je skládka odpadů. K dotazu, zda bude možné čerpat dotaci na výstavbu bylo za KÚ odpovězeno, že takovým dotačním titulem OP SFŽP nepočítá. Velikost překladiště je přímo úměrná nákladům za provoz, čím větší kapacita překladiště, tím nižší měrné náklady na přeložení 1 tuny odpadu. Optimální velikost od 5 000 t/rok. Některá překladiště mají zájem vybudovat a provozovat odpadové svozové společnosti jako např. FCC, AVE, Rumpold nebo M. Pedersen. Podrobnější informace výstavby překládacích stanic včetně jejich nákladů bude řešit svozová studie.

Náklady za odběr odpadu přímo do ZEVO Vráto k energetickému využití v současné době Teplárna České Budějovice, a.s. nemůže sdělit s ohledem na aktuální fázi přípravy projektu a na současné změny cenových vstupů do ekonomiky ZEVO Vráto (vývoj inflace, ceny energií, covid-19 atd.) Sdělení uvedené ceny bude předmětem obchodních jednání s vlastníky odpadu, případně akcionáři ZEVO Vráto, a. s., po vydání územního rozhodnutí, dokončení svozové studie JčK a stanovení konkrétních zón svozu. Rovněž náklady za odběr odpadu přímo do ZEVO Písek a do ZEVO C-ENERGY Planá nad Lužnicí nejsou zpracovateli studie a KÚ známy.

Poznámka: Úplně nejjednodušší je sklápění přivážených odpadů na volnou nezastřešenou betonovou plochu, ze které se nakládají nakladačem na transportní vozidla. Rizikem tohoto řešení je větší zátěž pro okolí při manipulaci s odpadem, a proto toto řešení není zpracovatelem studie doporučováno.

Přeprava odpadů do ZEVO Vráto by měla probíhat hlavně velkokapacitními automobilovými soupravami se dvěma kontejnery o kapacitě 2×37 m3 (cca 22 t odpadu celkem) nebo velkokapacitními návěsy „Stas Walking floor trailer“ o kapacitě 90 m3 (cca 32 t odpadu), o železniční přepravu není zájem, původně se uvažovalo o překladišti v Jihlavě (Horní Cerekev). ZEVO Vráto je na železniční přepravu připravené.

ORP Písek v případě vybudování ZEVO Písek bude vozit všechny odpady z obcí přímým svozem do ZEVO Písek. Pokud by se ZEVO Písek nepostavilo, pak bude ORP Písek využívat překladiště ve Vydlabech a z překladiště odpady vozit přímo do ZEVO Vráto. ORP Strakonice bude rovněž buď svážet odpady do ZEVO Písek přímým svozem, nebo na překladiště ve Strakonicích (překladiště je již nyní v provozu a je nízkonákladové) a dále do ZEVO Písek. V případě, že ZEVO Písek nebude realizováno, z překladiště ve Strakonicích budou odpady dopravovány přímo do ZEVO Vráto.

ORP Jindřichův Hradec by v případě dodávání odpadů do ZEVO Vráto využívalo překladiště společnosti AVE na skládce Fedrpuš. V případě realizace ZEVA C-Energy Planá nad Lužnicí by se ORP Jindřichův Hradec rozhodovalo podle nabídnuté ceny, zda bude odpady dodávat do ZEVO Vráto nebo do C-Energy Planá nad Lužnicí.

Dle smlouvy o dílo má být Svozová studie odpadů do ZEVO dokončena a odevzdaná do 30. listopadu 2021. Následně by měla do poloviny prosince proběhnout její prezentace na semináři svolaném Jihočeským krajem. Poté bude předložena k připomínkování členům Pracovní skupiny ZEVO. Po zapracování připomínek bude svozová studie zveřejněna na web. stránkách kraje a pro obce bude zpracován návrh dalšího postupu z pohledu krajského úřadu.“

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings