16. Posouzení vlivu na životní prostředí ZEVO Písek – EIA ZEVO (2022)

Obsahuje tyto soubory:

Dokumentace EIA (TESO, V/2022)

Str. 9:
„V sousedství areálu pro ZEVO se nachází sběrný dvůr a kompostárna. Vzhledem k tomu, že se jedná o stávající záměr zcela jiného charakteru (nakládání s odpady), nelze posoudit kumulaci vlivů na životní prostředí, mimo dopravy, která však může mít pouze lokální vliv a bude využívat stávající dopravní infrastrukturu. Proto nejsou kumulativní vlivy tohoto záměru hodnoceny.“

Str. 15:
„Záměr vybudování ZEVO je historicky podložen několika studiemi, které vyznačily tuto lokalitu jako vhodnou pro umístění ZEVO o menší kapacitě:
• Studie možností energetického využití odpadů ve městě Písek (2015;)
• Studie výroby tuhého alternativního paliva (TAP) a jeho energetického využití v Písku (2018);
• Studie proveditelnosti na možnosti energetického využívání komunálních odpadů v Jihočeském kraji po ukončení skládkování neupravených komunálních odpadů včetně stanovení potřebného počtu překladišť (2020);
Studie proveditelnosti ZEVO Písek (2021).“

Rozptylová studie (EVECO, III/2022)

Str. 3:
„1.1. Varianty výpočtu
Výpočet ze stacionárních zdrojů je proveden ve variantách pro provoz nového zařízení na úrovni emisního limitu a pro srovnání je proveden výpočet dle parametrů původních zařízení.

  1. Provoz původních zdrojů: uhelných kotlů K11 a K12 – průměr za období 2018-2020.
  2. Provoz nově plánovaného zdroje ZEVO na úrovni emisí dle horní hranice BAT včetně provozu biomasového kotle (v provozu od roku 2021).“

POZN.:
Porovnává se neporovnatelné. Pakliže srovnáváme projektovaný stav (kotel na biomasu + ZEVO s již neplatným stavem 2 kotle na uhlí s plným výkonem) a nikoli se současným stavem (kotel na biomasu a redukovaný kotel na uhlí), musí projektovaný stav oproti výchozímu zcela logicky vycházet příznivěji. Otázkou také je, jak se do propočtů zahrnula výška komínu pro uhlí (140 m), komínu pro biomasu (40 m), komínu pro plánované ZEVO (40 m). Vysoký komín umožňoval a umožňuje transfer emisí do širšího okolí, z nízkého komínu se prakticky všechny emise stanou imisemi již přímo v písecké kotlině. Studie by měla umožnit se v ní orientovat i veřejnosti a běžným občanům. Bohužel tomu ale tak není – rozvedeno na příkladech hned z úvodu studie:

Tab. č. 2 (str. 20) udává celkové naměřené emise ZL (znečišťujících látek) sumárně ze starých uhelných kotlů K11 a K12 v jednotkách t/rok (celkem ve 4 ukazatelích – TZL, SO2, NOx, CO) změřených při plném výkonu. Výška komínu 140 m.
Tab. č. 3 (str. 20) udává pouhý odhad na základě analogie s jinými zařízeními (o vyšším výkonu) ostatních emisí ZL z kotlů K11 a K12 ZL v g/GJpaliva (emisní faktor) a v g/s (hmotnostní tok) – dalších 13 ZL. Výška komínu 140 m.
Tab. č. 4 (str. 21) udává výhledové maximální emise ZL pro ZEVO v mg/m3 (koncentrace), g/s (hmotnostní tok) a t/rok (roční emise) – 13 ZL. Výška komínu 40 m.
Tab. 6 (str. 22) udává emise ZL pro biomasový kotel K 13 v mg/m3 (koncentrace), g/s (hmotnostní tok) a t/rok (roční emise) – pouze 3 ZL (TZL, NOx, CO). Výška komínu 40 m.
Tab. č. 8 (str. 23) porovnává roční emise ZL (pravděpodobně – nikterak nespecifikováno) sumárně z kotlů K11 a K2 s emisemi sumárně z kotlů K13 a ZEVO – celkem 15 ZL.

Pracovat s těmito tabulkami je ale velice obtížné, ne-li přímo nemožné a rozhodně nepůsobí věrohodně, a to z těchto důvodů:
• Směšují hodnoty naměřené a pouze odhadnuté.
• Porovnávají minulost (uhelné kotle K11 + K12 na plný výkon) s budoucností (biomasový kotel K13 + kotel ZEVO), namísto, aby porovnávaly s budoucím stavem přítomnost (přeštítkovaný uhelný kotel K11 + biomasový kotel K13) – již zmíněno výše.
• V každé z tabulek jsou uvedeny odlišné sestavy ZL.
• Nikde není definována použitá symbolika označující jednotlivé ZL
• Sumární tabulka č. 8 umožňuje pouze částečnou kontrolu, protože nejsou nikterak sjednocené jednotky použité v předchozích tabulkách, ze kterých autor studie vygenerovat tabulku č. 8.

Dále je zarážející, že ačkoli se opakovaně ve studii zdůrazňuje, že sice nebudou překročeny imisní limity posuzovaných ZL (což může být), ale ke zhoršení stavu rozhodně dojde. Z tabulek č. 30 až 47 (str. 44-55) jednoznačně vyplývá, že u drtivé většiny ZL v naprosté většině posuzovaných bodů (konkrétních lokalit ve městě) dojde ke zvýšení hodnot ročních imisních příspěvků ZL až o 4 řády (tj. 10.000 x). A to porovnáváme budoucí stav se situací, která zde v minulosti byla při spalování uhlí ve dvou uhelných kotlech. Když bychom to porovnávali se současný stavem (přeštítkovaný uhelný kotel K11 s nižším výkonem a biomasový kotel K13), byly by tyto odchylky pravděpodobně ještě vyšší).

V přílohách č. 1-18 studie jsou graficky zachyceny predikce příspěvků průměrných ročních koncentrací jednotlivých ZL. Nejvíce postihnou oblast Smrkovic, částečně Semic, jižní okraj centrální části Písku a oblast Hradiště. Většina z těchto lokalit je charakteristická zcela novou a plánovanou (připravovanou) individuální zástavbou. Plánování a případná realizace ZEVO výrazně sníží hodnotu všech nemovitostí v těchto částech města a jednoznačně zvýší zdravotní zátěž obyvatel v těchto zónách.

Str. 61:
„Vlivem provozu nového spalovacího zařízení ZEVO nedojde k překročení imisních limitů, ukončením spalování uhlí naopak dojde k významnému snížení emisí znečišťujících látek s potenciálem tvorby sekundárních částic, což bude mít za následek pozitivní vliv na imisní situaci v celé oblasti.“

Hluková studie (EVECO, V/2022)

Str. 16:
„Vypočtená hladina hluku z dopravy nasvědčuje tomu, že v současnosti jsou v referenčních bodech 5 (třída Přátelství 2287, Písek) a 6 (č. p. 2295, 2296, Písek) překračovány hygienické limity pro hluk v noční době. Aby nedocházelo k dalšímu navýšení nadlimitní hlukové zátěže z dopravy v lokalitě, je nutné zajistit, aby doprava související s provozem záměru probíhala pouze v denní době.“

Zdravotní rizika (Olga Krpatová, V/2022)

Str. 19:
„Výpočet v rozptylové studii je proveden ve dvou variantách. Varianta 1 (původní stav): provoz původních zdrojů – průměr za období 2018-2020 (uhelné kotle K11 a K12) a varianta 2 (výhled ZEVO): provoz nově plánovaného zdroje ZEVO na úrovni emisí dle horní hranice BAT včetně provozu biomasového kotle K 13 včetně emisí z dopravy spojené se záměrem. Celková vyvolaná doprava související se záměrem ZEVO se pro výpočet předpokládá v intenzitě 35 nákladních vozidel za den (70 pohybů vozidel/den).“

POZN.:
Porovnává se neporovnatelné. Pakliže srovnáváme projektovaný stav (kotel na biomasu + ZEVO s již neplatným stavem (2 kotle na uhlí s plným výkonem 2×30 MW) a nikoli se současným stavem (kotel na biomasu 12 MW a redukovaný kotel na uhlí 20 MW), musí projektovaný stav oproti výchozímu zcela logicky vycházet příznivěji. Upozornění na to již v poznámce u rozptylové studie.

Str. 23:
„Je však třeba upozornit, i když uvedené výpočty v tabulce č. 3 působí exaktním dojmem, jedná se pouze o kvalifikovaný odhad pro posuzovanou lokalitu, který je zatížen nejistotami uvedenými v kapitole Analýza nejistot.“ – viz str. 35-36

Str. 25-28:
„V případě těžkých kovů, jako je arsen, kadmium, nikl, šestimocný chrom, olovo a rtuť se neočekává významné riziko chronických toxických účinků.“

POZN.:
To ale znamená (jinak řečeno), že riziko chronických toxických účinků („nevýznamných“) je reálné. Totéž platí pro amoniak, chlorovodík a fluorovodík (str. 28-29) a dioxiny (str. 29-30).

Str. 36:
„Vypočtené roční imisní příspěvky frakcí PM10 a PM2,5, NO2, SO2, HCl, HF, NH3, As, Ni, Pb, Hg, Cd, šestimocného chromu, NH3, PCDD/F uvedené v rozptylové studii nepředstavují významné toxické zdravotní riziko pro obyvatelstvo. Vypočtené maximální hodinové imisní příspěvky NO2, maximální hodinové a denní imisní příspěvky SO2 a maximální 8-mi hodinové imisní příspěvky CO uvedené v rozptylové studii nepředstavují významné zdravotní riziko pro obyvatelstvo.“

POZN.:
Dtto jak u předchozího

Str. 37:
„Při provedení kvalitativního zhodnocení hluku z dopravy vyplývá, že jsou překračovány prahové hodnoty pro obtěžování hlukem z dopravy a zvýšené užívání sedativ a léků k navození spánku včetně rušení spánku.“

POZN.:
Takže další nárůst dopravní zátěže není problém, stačí si pouze vzít silnější dávku sedativ.

Příloha 1: umístění (TESO)
Příloha 2: dispozice a vizualizace (TESO)
Příloha 3: Natura 2000 (stanovisko KÚ JčK, III/2022)
Příloha 4: územní plán (vyjádření MěÚ Písek, IV/2022)
Příloha 5: foto pozemky (TESO Ostrava)

Všechny zde uvedené výhrady k dokumentaci EIA a jejím přílohám zmiňuje též „Vyjádření k dokumentaci k záměru ZEVO Písek“ (Arnika, XI/2022) – viz dále.

Tento web používá k analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
View more
Cookies settings
Přijmout vše
Odmítnout vše
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Who we are

Suggested text: Our website address is: http://piseksrdcemarozumem.cz.

Comments

Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection. An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Cookies

Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year. If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser. When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select "Remember Me", your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed. If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website. These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Who we share your data with

Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue. For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
Save settings
Cookies settings